Algemene voorwaarden

Begrippen en toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Edutekst, tenzij Edutekst zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kunt u geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen. Het accepteren van een aanbieding en het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Prijzen en kosten

Alle prijzen van eigen uitgaven die op de website van Edutekst vermeld staan, zijn exclusief 9% BTW en verzendkosten. Prijzen van uitgaven die te bestellen zijn bij andere uitgevers worden slechts onder voorbehoud vermeld. Voor de actuele gegevens inzake prijs, BTW en verzendkosten wordt u verwezen naar de website van de betreffende uitgever.

De BTW en verzendkosten worden gespecificeerd in de factuur, die u zo spoedig mogelijk na het moment van bestelling per e-mail ontvangt.

Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Edutekst bevoegd prijzen en verdere voorwaarden te wijzigen.
Voor prijzen en kosten geldt een voorbehoud van typ- , druk- en rekenfouten.

Levering

Bestelde artikelen worden in de regel binnen één tot twee weken geleverd, met uitzondering van sommige bestellingen met verre bestemmingen.
Indien artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden, wordt u daarvan zo spoedig mogelijk via e-mail op de hoogte gesteld.
Edutekst is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door door Edutekst ingehuurde bezorgdiensten en kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies van een zending. Bij verlies of diefstal kan de klant geen aanspraak maken op een vervangend pakket of terugbetaling van enige gelden.
Edutekst is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de genoemde levertermijnen.
Edutekst betracht de grootste zorgvuldigheid bij het verwerken van bestellingen en het aanbieden aan verzender van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. U dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen per e-mail te melden.

Betaling

De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u de artikelen op onze website bestelt. Bestellingen worden verzonden nadat de factuur is betaald, met uitzondering van bestellingen door geregistreerde onderwijsinstellingen die al eerder bij Edutekst materiaal hebben afgenomen.
Het verschuldigde bedrag wordt overgemaakt naar het rekeningnummer dat vermeld staat op de factuur, onder vermelding van de daar genoemde tenaamstelling en van het  factuurnummer. Als het bedrag is overgeschreven, wordt de bestelling zo snel mogelijk verzonden.

Voor alle bestellingen geldt een betalingstermijn van een maand.

Reclamatie en retourneren

Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren. Edutekst raadt aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, aarzel dan niet om ons per e-mail daarvan op de hoogte te stellen. Edutekst zal proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met u en op de best mogelijke manier op te lossen.
Indien er binnen 7 dagen door Edutekst geen bezwaren zijn ontvangen, gaat Edutekst ervan uit volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
U heeft het recht de door Edutekst geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen dient u zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. U zult het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.
De artikelen kunnen binnen de zichttermijn worden geretourneerd in de originele verpakking. U bent zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten.
Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Edutekst de betaalde prijs exclusief eventuele verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen.
Wanneer de door Edutekst afgeleverde artikelen niet binnen 14 dagen na ontvangst worden teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.

Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Edutekst, van het personeel en de producten van Edutekst voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Edutekst is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
Edutekst aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten vanEdutekst.
De aansprakelijkheid van Edutekst is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Edutekst, dan wel tussen Edutekst en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Edutekst, is Edutekst niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Edutekst.

Overmacht

In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Edutekst opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als Edutekst het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, storingen, import/exportverboden, ongeacht of dit zich voordoet bij Edutekst of bij de toeleveranciers van Edutekst.

Privacy

Edutekst respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling.
Naast het uitvoeren van de bestellingen zullen de gegevens, uitsluitend met uw toestemming, worden gebruikt voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met u.
De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.

Toepasselijk recht

Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

 

Edutekst
Tuinbouwstraat 124A
9717JP Groningen

Deze website gebruikt cookies om goed te werken